mô tơ thủy lực

Mô tơ thủy lực TMT

- Áp suất làm việc lớn nhất: 250 (bar) - Dải lưu lượng: 250 - 630 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.

Mô tơ thủy lực OMS

- Áp suất làm việc lớn nhất: 210 (bar) - Dải lưu lượng: 80 - 500 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.

Mô tơ thủy lực OMEW

- Áp suất làm việc lớn nhất: 225 (bar) - Dải lưu lượng: 100 - 315 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút. 3) : Hoạt động tại vận tốc nhỏ có thế gây ồn.

Mô tơ thủy lực OML

Mô tả sản phẩm - Áp suất làm việc: 70 (bar) - Dải lưu lượng: 8-32 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút. 3) : Áp suất lớn nhất gây ra do mômen quán tính xuất hiện khi ...