máy bơm thùy lực

Mô tơ thủy lực DS

- Áp suất làm việc lớn nhất: 172 (bar) - Dải lưu lượng: 50 - 375 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút.  

Mô tơ thủy lực OMEW

- Áp suất làm việc lớn nhất: 225 (bar) - Dải lưu lượng: 100 - 315 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút. 3) : Hoạt động tại vận tốc nhỏ có thế gây ồn.

Mô tơ thủy lực OMP

- Áp suất làm việc lớn nhất: 140 (bar) - Dải lưu lượng: 25-400 (cm3/vòng) 1) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 10% mỗi phút. 2) : Tần suất xuất hiện lớn nhất có thể là 1% mỗi phút. 3) : Hoạt động tại vận tốc nhỏ có thế gây ồn.